mail joomla
Gmail Joomlaการตั้งค่าของ Joomla โดยพื้นฐานแล้วก็จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นการส่ง Email ได้อยู่แล้วครับ แต่หารู้ไม่ว่า การที่มันสามารถส่งเมลได้นั้น ตัว Hosting เองจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเหล่านี้ไว้ด้วย คืออาศัยเครื่อง Server นั้นเป็นเส้นทางให้ส่งผ่าน Email ได้ แต่ปัญหามันคือ
อ่านเพิ่มเติม...