group backend
Group User Joomlaบทความที่แล้ว ได้กล่าวไว้ถึงระดับกลุ่มของสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการทำหน้าที่ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ กลุ่มสมาชิกที่เหลือก็จะมีระดับที่สูงขึ้นไปอีกครับ แต่การใช้งานก็ไม่ต่างกันมากนัก มาเรียนรู้กันต่อนะครับ
อ่านเพิ่มเติม...